Menu

Zieleń osiedlowa

Zieleń osiedlowa, zgodnie z definicją, to tereny występujące przy zabudowie mieszkaniowej, pełniące funkcję wypoczynkową, izolacyjną oraz estetyczną. Jest niezbędnym składnikiem struktury miasta i jednym z głównych czynników wpływających na jakość środowiska mieszkaniowego. Obecność zieleni niesie za sobą także wiele korzyści społecznych i ekonomicznych. Nieruchomości zlokalizowane w sąsiedztwie terenów zieleni uzyskują wyższe ceny rynkowe.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych obecnie utrzymuje ponad 76,5 ha terenów zielonych na 225 działkach ewidencyjnych stanowiących własność Gminy Jaworzno, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Najważniejszymi czynnościami wykonywanymi w ramach ich utrzymania, są:

 • koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci,
 • letnie utrzymanie żywopłotów o długości ponad 3,2 km,
 • jesienne utrzymanie trawników (grabienie, zbieranie śmieci).

Zieleń urządzona

Tereny zieleni urządzonej będące w utrzymaniu MZNK występują praktycznie na całym obszarze Gminy Jaworzno. Podstawowymi formami zieleni pełniącej funkcję wypoczynkową są parki. Roślinność ukształtowana jest w nich w kompozycje drzew i krzewów, uzupełnioną płaszczyznami zieleni trawników.

W Jaworznie znajdują się cztery parki: Park Podłęże, Park Bory, Park Kultury i Wypoczynku – Osiedle Stałe oraz Park Chrząstówka. Parki różnią się pod względem zajmowanej powierzchni, jakości zachowanego drzewostanu, walorów estetycznych i użytkowych.

Mówiąc o zieleni w mieście trudno nie wspomnieć o zieleńcach, czyli zwartych terenach zieleni zlokalizowanych w centrum zabudowy miejskiej, obejmujących zarówno przestrzenie trawiaste, jak i pojedyncze drzewa oraz krzewy lub ich grupy. Rabaty kwiatowe, trawniki, kępy krzewów i drzew są bowiem istotnym elementem dekoracyjnym przestrzennej struktury miasta, wpływającym na jego atrakcyjność. Zagospodarowanie terenu przez wykonanie i utrzymywanie nasadzeń jednorocznych, jest najbardziej intensywną formą urządzania zieleni. Tym sposobem zagospodarowania objęte są wyłącznie tereny w ścisłym centrum miasta.

Roślinność porastająca zieleńce i parki Jaworzna wymaga systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych. Dlatego wykonywane są prace pielęgnacyjne, obejmujące:

 • koszenie i jesienne grabienie trawników,
 • dwukrotne obsadzenie kwietników i waz,
 • sezonową pielęgnację nasadzeń jednorocznych,
 • obsadzenie i pielęgnację kwietników bylinowych,
 • pielęgnację rabat różanych,
 • cięcie, odchwaszczenie i wygrabienie żywopłotów oraz krzewów,
 • cięcia pielęgnacyjne drzew,
 • prace porządkowe polegające na systematycznym zbieraniu śmieci i opróżnianiu koszy na śmieci.

Skwer przy ul. 3 Maja – Broniewskiego, Skwer zwany Parkiem Góra Piasku, Skwer przy ul. Matejki oraz Park Bory wykorzystane zostały do zamontowania urządzeń zabawowych dla dzieci oraz tzw. siłowni pod chmurką (3 Maja – Broniewskiego, Matejki), co zwiększyło dodatkowo atrakcyjność tych terenów. Ponadto w rejonie ul. Oskara Langego w Os. Stałym powstał wielofunkcyjny plac zabaw, który był nagrodą w zorganizowanym konkursie przez firmę Nivea. MZNK dba także o stan techniczny elementów małej architektury zamontowanych w parkach i na skwerach. Corocznie malowane i naprawiane są ławki posadowione na tych terenach oraz uzupełniane kosze na śmieci.

Zasady pielęgnacji zieleni

Pielęgnacja obejmuje regularne zabiegi stosowane w celu utrzymania drzew w stanie żywotności i rozwoju, a przy drzewach ulicznych – równiez dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami zakres tych zabiegów został ograniczony i może obejmować wyłącznie:

 • usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
 • kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
 • utrzymanie formowanego kształtu korony drzewa.

Największą trudność sprawia cięcie dużych drzew. Zabieg ten jest procesem skomplikowanym i trzeba go wykonywać umiejętnie, żeby nie powodować nadmiernej liczby ran i nie zubożyć zbytnio powierzchni asymilacyjnej. Powinien on obejmować wyłącznie usunięcie uschniętych, zamierających, złamanych, chorych, ocierających się lub krzyżujących gałęzi. Cięcie dla zmniejszenia korony dojrzałych i starszych drzew należy zawsze traktować jako ostateczność, a jednorazowo nie powinno się przekraczać 20% objętości korony. Istotne jest także, aby wykonania tych prac nie powierzać osobom nie posiadającym merytorycznego przygotowania, ponieważ źle przeprowadzone cięcia mogą doprowadzić do większego rozprzestrzeniania się chorób i szkodników, a także spowodować procesy gnilne, a tym samym pogorszyć stan drzewa. Często stosowaną praktyką w Polsce jest ogławianie drzew, które w wielu krajach jest niedozwolone i uważane za działalność równoznaczną z uśmierceniem drzewa. Zniekształcenie korony przez wykonanie tego rodzaju cięć prowadzi często do całkowitego uschnięcia drzew. Dlatego też, wszelkie zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew należy wykonywać z rozwagą  (zgodnie z art. 82 ustawy o ochronie przyrody), gdyż naruszenie zasad może skutkować wymierzeniem kar administracyjnych.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości, który jako jedyny upoważniony jest do wystąpienia z takim wnioskiem. Drzewa do pielęgnacji typowane są na podstawie wniosków mieszkańców oraz administratorów budynków. Pracownicy działu zieleni miejskiej MZNK dokonują oględzin drzew rosnących na gruntach gminnych. Następnie drzewa cechujące się złym stanem fitosanitarnym, obumarłe lub zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia zostają zinwentaryzowane. MZNK sukcesywnie występuje do właściwego organu o wydanie zezwolenia na ich usunięcie. Drewno z wycinki oddawane jest do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie nieodpłatnie przekazywane osobom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej.