Menu

Zabudowa jednorodzinna (domy)

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ – DOMY

 • Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, należy zgłosić zapotrzebowanie na pojemniki w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.
 • W przypadku zmiany liczby mieszkańców w domu należy wprowadzić korektę złożonego zapotrzebowania na pojemniki.
 • Przy zadeklarowaniu selektywnej zbiórki odpadów należy wrzucać odpady podlegające segregacji do odpowiednich worków.
 • Mieszkańcy zobowiązani są utrzymywać pojemnik w dobrym stanie technicznym.
 • Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawiać pojemniki i worki w dniu odbioru odpadów wskazanym w harmonogramie do godz. 6.00.

Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do wykonawcy usług:

W godzinach od 7:00 do 15:00
(48 32) 615-72-10
(48 32) 615-72-11

W godzinach od 6:00 do 17:00
(48 32) 615-72-20
(48 32) 615-72-21
(48 32) 615-72-22

 odpady@wodociagi.jaworzno.pl

 

DEKLARACJE, KOREKTY DEKLARACJI, JAK PŁACIĆ

Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz korekty deklaracji i kwestie związane z opłatą można załatwić w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ulicy Sztygarów 17, w godzinach pracy urzędu (kontakt pod nr tel.: 32 618 17 26, 32 618 16 84, 32 618 19 56, 32 618 16 81, 32 618 16 89).

Zabudowa wielorodzinna (bloki)

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW ZABUDOWY WIELORODZINNEJ – BLOKI

Kto dba o utrzymanie stanowisk kontenerowych w naszym mieście? Co każdy mieszkaniec bloków może zrobić, by miejsce do składowania odpadów było zadbane i nie przypominało wysypiska śmieci? Poniżej znajdą Państwo informacje do kogo należy zgłosić problem związany z gospodarką odpadami.

Obowiązki Gminy, w imieniu której działa Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku narzuca na gminę obowiązek zorganizowania przetargu na odbiór bądź na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W drodze przetargu wybierany jest operator systemu gospodarki odpadami komunalnymi, którego w naszym imieniu nadzoruje MZNK.

Obowiązki Gminy dotyczące m.in. pojemników na odpady zostały określone w uchwale nr XXI/294/2020/ Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Wynika z nich, że:

 • § 2.5 Wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – budynków wielolokalowych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych (papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło i bioodpady), przejmuje Gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna § 11.3. Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać wymagania Polskich Norm oraz posiadać certyfikat „CE” zapewniające bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy opróżnianiu.

Jeżeli masz uwagi do odbioru odpadów poinformuj nas telefonicznie – Dział Gospodarki Odpadami MZNK tel. (32) 745 10 61 lub (32) 745 10 66.

Przy procesie wymiany pojemników przez nowego operatora, MZNK uwzględnił prośbę zarządców, dotychczasowe kontenery o pojemności 5 m3 zamieniono na mniejsze o pojemności 1,1 m3, wyposażone w kółka do przetaczania.

Problemy z kontenerem lub uwagi do odbioru odpadów przez firmę należy zgłaszać do Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie.

Obowiązki mieszkańców zabudowy wielorodzinnej (bloki), w imieniu których działają zarządcy wspólnot i spółdzielni.

Do MZNK w Jaworznie wielokrotnie zwracali się mieszkańcy z pytaniami o to dlaczego miejsca, w których wyrzucają śmieci są takie nieprzyjemne i czy gmina nie może zrobić czegoś ze stanowiskami kontenerowymi. Odpowiedź jest bardzo prosta. Kształt i wygląd stanowisk kontenerowych znajdujących się obok bloków mieszkalnych zależy wyłącznie od administratorów tych bloków. Podobnie jak właściciel domu prywatnego musi zadbać o miejsce, w którym będzie ustawiony jego pojemnik na odpady i worki do segregacji, tak samo wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa i każdy inny zarządca nieruchomości musi zatroszczyć się o stanowisko kontenerowe dla lokatorów bloku, których reprezentuje.

Wiele wspólnot podjęło już starania, by uporządkować te miejsca. W mieście powstały nowe, zabudowane miejsca gromadzenia odpadów. Zadbaj o to, aby w twoim otoczeniu też takie powstały.

Obowiązki właściciela/administratora nieruchomości dotyczące m.in. organizacji stanowiska na odpady zostały zapisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. Wynika z nich, że:

 • § 15. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do dbania o czystość i porządek na terenie wyznaczonym na posadowienie pojemników na odpady, nie dopuszczając do zalegania odpadów poza pojemnikami i/lub workami na odpady komunalne (w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów) lub poza miejscem wyznaczonym na ich gromadzenie (w przypadku mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz zalegania na terenie wyznaczonym na posadowienie pojemników na odpady, odpadów których Gmina nie odbiera sprzed nieruchomości (m.in. odpadów niebezpiecznych, leków, zużytych opon, tekstyliów i odzieży, odpadów budowlanych i rozbiórkowych itd.) oraz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, które nie stanowią odpadów komunalnych lub nie są odbierane sprzed nieruchomości.
 • § 16. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zobowiązany jest utrzymywać w należytym stanie sanitarnym i porządkowym poprzez m.in. umieszczanie odpadów w pojemnikach na gromadzenie odpadów komunalnych, uprzątnięcie odpadów nieumieszczonych w pojemnikach i odpadów nadmiarowych. Właściciel zobowiązany jest utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, zapewniającym możliwość ich wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem, w tym poddawać wiaty śmietnikowe myciu i dezynfekcji w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał w okresie wiosenno-letnim.

Jeśli uważasz, że stanowisko kontenerowe przy twoim bloku nie odpowiada zapisanym wyżej standardom zgłoś się do administratora budynku.

Zmianę ilości osób zamieszkujących lokal mieszkalny należy zgłaszać do Zarządcy lub Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przedsiębiorcy, instytucje

Zgodnie z uchwałą nr XXI/293/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2020 r. Gmina nie zapewnia odbioru odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z wyjątkiem nieruchomości mieszanych tj. w części zamieszkałych, a w części przeznaczonych pod inną działalność.

Deklaracje, opłaty, książeczki

Sprawy związane ze złożeniem deklaracji, korekty deklaracji lub zastosowaniem ulg w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy załatwiać w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Sztygarów 17, w godzinach pracy urzędu (kontakt tel.: 32 618 17 26, 32 618 16 84, 32 618 19 56).

Kwestie dotyczące książeczek oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Sztygarów 17 (kontakt tel.: 32 618 16 81, 32 618 16 89).

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Wyładunek odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaworznie

Zapraszamy do PSZOK-u
Każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, których nie wolno wyrzucić do pojemników do segregacji. Akumulator, stary termometr rtęciowy, opony czy gruz po remoncie oddamy nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Co można oddać w PSZOK-u
Oprócz wszystkiego, co można wyrzucić do zwykłych pojemników na odpady segregowane (czyli papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych i bioodpadów) w PSZOK-u możemy oddać wszelkie odpady problemowe. Są to: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tylko kompletny tj. w całości), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (rowerowe, motocyklowe i z samochodów o maksymalnej masie do 3,5 tony), odzież, tekstylia oraz popiół.

Sporą grupę odpadów, które oddamy w PSZOK-u stanowią inne odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych: przeterminowane leki, termometry rtęciowe, zużyte strzykawki i igły pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, tłuszcze i oleje jadalne i inne oraz chemikalia tj. kleje, smary, detergenty, farby, tusze, alkalia, środki ochrony roślin itp. Ważne – odpady płynne powinny być w szczelnych pojemnikach z etykietą pozwalającą na łatwą identyfikację.

W punkcie nie ma możliwości pozostawienia odpadów powstałych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpadów przemysłowych. Do takich odpadów należą np. taśmociągi lub pasy transmisyjne czyli popularne „taśmy górnicze”, a także części samochodowe takie jak fotele, zderzaki, światła, lusterka itp.

Gruz i odpady budowlane
W PSZOK-u przyjmowane są inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, w tym styropian, papa, ziemia, kamienie i piasek. Popularny gruz odbierany jest nieodpłatnie do limitu ustalonego przez Radę Miejską wynoszącego 300 kg na członka gospodarstwa domowego rocznie. Czyli 3-osobowa rodzina może w ciągu roku oddać bez opłaty do 900 kg odpadów budowlanych.
Po przekroczeniu normy w PSZOK-u można oddać gruz za opłatą, której wysokość określona jest w uchwale Rady Miejskiej określającej dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości (uchwała nr XXVIII/373/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 stycznia 2021 r.).

Zasady obowiązujące w PSZOK-u

 • Odpady w PSZOK-u odbierane są wyłącznie od mieszkańców zamieszkałych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jaworzno.
 • Dlatego ważne jest, aby osoba oddająca odpady posiadała dokument potwierdzający zamieszkanie w Jaworznie (dowód osobisty, prawo jazdy lub dowód rejestracyjny pojazdu, zaświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania lub potwierdzenie uiszczania opłat np. za prąd lub wodę).
 • Odpady dostarczane do punktu powinny być posegregowane, tak aby obsługa mogła je łatwo zidentyfikować.
 • Po wypełnieniu formalności wjeżdżamy na punkt i osobiście składamy odpady we właściwych pojemnikach, zgodnie z oznaczeniami. Obsługa PSZOK-u jest zobowiązana odbierać od mieszkańców i składać we właściwych miejscach jedynie odpady niebezpieczne.
 • Na terenie punktu należy przestrzegać Regulaminu PSZOK, przepisów ruchu drogowego i dostosować się do poleceń obsługi.

Adres
Jaworzno ul. Górnośląska 39.

Telefon
(32) 745 10 72

Godziny działania
PSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w następujących godzinach:

• poniedziałek w godz.: 11:30 – 19:30
• wtorek – piątek w godz.: 8:00 – 19:30
• sobota w godz.: 8:00 – 14:00

Ostatni wjazd do PSZOK – na 20 minut przed zamknięciem.
Nie obowiązują wcześniejsze zapisy na termin odbioru odpadów.

Regulamin PSZOK.

Zasady odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych (załącznik nr 1).

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług w PSZOK właściciel nieruchomości telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane zgłaszającego, w tym niezbędne dane kontaktowe, szczegółowy opis zaistniałej sytuacji i miejsce zdarzenia. Aby reklamacja została uwzględniona powinna zawierać w/w dane. Poprawnie złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia. Numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej, na które można zgłaszać reklamacje:

Przeterminowane lekarstwa
Przeterminowane leki uznawane są za odpady niebezpieczne, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Są także szkodliwe dla środowiska. Związki zawarte w lekarstwach są bardzo trwałe, a przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia.
Przeterminowane lub niepotrzebne lekarstwa nie mogą trafiać na wysypiska śmieci. Nie należy ich także wyrzucać do toalety, ponieważ oczyszczalnie ścieków nie są w stanie zneutralizować tych substancji, a ich obecność w wodzie sprawia, że atakujące nas bakterie i wirusy stają się coraz odporniejsze.
W Jaworznie przeterminowane środki farmaceutyczne można oddawać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (stacjonarnego przy ul. Górnośląskiej 39 oraz punktów mobilnych) oraz wyrzucać do pojemników, w które MZNK wyposażył wybrane apteki na terenie miasta.

Adresy aptek wyposażonych w pojemniki na przeterminowane lekarstwa:

 • Apteka „DR.MAX”, ul. Grunwaldzka 64, godz. otwarcia 7.00-19.00,
 • Apteka „MG Farm”, Al. Tysiąclecia 2-14, godz. otwarcia 7.00-20.00,
 • Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Grunwaldzka 204 a, otwarta 24h/dobę,
 • Apteka „Tęczowa” ul. Matejki 25, godz. otwarcia 7.00-21.00,
 • Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Grunwaldzka 235, godz. otwarcia 8.00-22.00,
 • Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Plac Górników 5 a, godz. otwarcia 7.00-22.00,
 • Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Grunwaldzka 237, godz. otwarcia 8.00-20.00,
 • Apteka „Ziko”, ul. Grunwaldzka 104, Jaworzno, godz. otwarcia 8.00-21.00,
 • Apteka „Dbam o Zdrowie” ul. Wojska Polskiego 2d, godz. otwarcia 8.00-20.30,
 • Apteka „PARACELSUS” ul. Ks. A. Mroczka 72a, godz. otwarcia 8.00-18.00.

Gruz

Firmy budowlane, które zajmują się remontami i rozbiórkami oraz mieszkańcy samodzielnie wykonujący remont mają obowiązek zapewnić odbiór odpadów powstających w trakcie tego typu prac.
Odpady budowlane i rozbiórkowe to osobna frakcja odpadów. Nie wolno wyrzucać ich do pojemników lub worków na odpady zmieszane, ani też do worków lub pojemników do segregacji odpadów. W tej instrukcji zostało opisane gdzie oddawać gruz.

Uwaga! Aktualnie nie ma możliwości wynajęcia gruzownika lub worka na gruz od MZNK w Jaworznie.

Okna i drzwi
W ramach odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbierane są także okna i drzwi. Podobnie jak gruz i inne odpady powstające w trakcie remontów zdemontowana stolarka okienna i drzwiowa przyjmowana jest w PSZOK. Jeżeli odpady te znajdą się na stanowisku kontenerowym, obowiązek usunięcia ich będzie spoczywał na zarządcy nieruchomości.

Gdzie bezpłatnie oddawać odpady rozbiórkowe i budowlane?
W celu bezpłatnego oddania odpadów rozbiórkowych i budowlanych należy je dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ulicy Górnośląskiej 39.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w następujących godzinach:

• poniedziałek w godz.: 11:30 – 19:30
• wtorek – piątek w godz.: 8:00 – 19:30
• sobota w godz.: 8:00 – 14:00

Ostatni wjazd do PSZOK – na 20 minut przed zamknięciem.
Nie obowiązują wcześniejsze zapisy na termin odbioru odpadów.

Jaka jest maksymalna ilość odpadów budowlanych odbieranych bezpłatnie?
Zgodnie z założeniami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty, gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prac remontowo – budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w gospodarstwie domowym.
Radni ustalili, że maksymalna ilość innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które można oddać bezpłatnie wynosi 300 kg od osoby rocznie (Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych), wyłącznie jeżeli zostaną dostarczone samodzielnie przez mieszkańca do PSZOK. Masa odpadów, które można oddać bezpłatnie z danej nieruchomości, to iloczyn określonego w uchwale limitu i liczby zadeklarowanych dla tej nieruchomości mieszkańców.
Dla przykładu, w gospodarstwie domowym zamieszkanym przez 3-osobową rodzinę masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbieranych bezpłatnie wynosi 900 kg rocznie.

Jakich formalności trzeba dopełnić przy oddawaniu gruzu?

 • Regulamin PSZOK
 • Zał. 1 – Zasady odbioru gruzu
 • Zał. 2 – Oświadczenie osoby oddającej gruz
 • Zał. 3 – Ewidencja oddawanych odpadów
 • Zał. 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W/w załączniki można pobrać w zakładce: Odpady komunalne – Dokumenty do pobrania.

Remont mojego domu wykonuje wynajęta firma – kto odpowiada za odpady?
Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas to ta firma staje się wytwórcą odpadów i zobowiązana jest do wywozu oraz zagospodarowania odpadów budowlanych na własny koszt.

Odpady niebezpieczne (eternit, azbest)
Według obowiązujących przepisów eternit (azbest) sklasyfikowany jest jako odpad niebezpieczny i proces jego usuwania regulują ustawy: o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833).
Zgodnie z wymienionymi aktami prawa eternit (azbest) powinien być usuwany przez firmy, które posiadają uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Zdjęty azbest powinien być zapakowany w szczelne opakowania, oznaczony i zdany na składowisko odpadów przeznaczonych do składowania azbestu. Właściciel posesji, na której znajduje się azbest powinien:
a) określić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
b) zgłosić zamiar demontażu płyt azbestowych do Urzędu Miejskiego,
c) zawrzeć umowę z wyspecjalizowaną firmą.

Pytania i dokumenty do pobrania
Pytania prosimy kierować do Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie. W zakładce Dokumenty do pobrania można znaleźć uchwały regulujące odbiór odpadów budowlanych oraz potrzebne formularze.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja o sposobie postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektronicznym oraz miejscach jego zagospodarowania.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1622) Art. 36. posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W myśl Art.37. w/w. ustawy placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek odebrania zużytego sprzętu od klienta kupującego nowy sprzęt tego samego rodzaju, na zasadzie: kupuję nowe – zostawiam stare, (np. przy zakupie nowej lodówki można oddać zużytą lodówkę).

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy Jaworzno pochodzący z gospodarstw domowych, można oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39 w Jaworznie. Tel.: (32) 745 10 72.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest również zbierany sprzed posesji i punktów gromadzenia odpadów dla nieruchomości wielolokalowych, w terminach  określonych w harmonogramie.

Podmioty odbierające odpady komunalne

Podmioty odbierające odpady komunalne
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno na podstawie podpisanej umowy z Gminą:

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.
43-600 Jaworzno; ul. Świętego Wojciecha 34

Kontakt z Działem Gospodarki Odpadami Komunalnymi
43-600 Jaworzno, ul. Galmany 1
Telefon: 538 557 392
e-mail: odpady@wodociagi.jaworzno.pl

Lista firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Gminy Jaworzno w roku 2021 – firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy w roku 2021 – dokument do pobrania.

Lista firm, które fizycznie dokonały odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jaworzno i złożyły niezerowe sprawozdanie za rok 2021 z z/z zakresu – dokument do pobrania.

Lista firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w roku 2022 – firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy w roku 2022 oraz lista firm, które fizycznie dokonały odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenie Gminy Jaworzno i złożyły niezerowe sprawozdanie za rok 2022 z w/w zakresu – dokument do pobrania.

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych (adresy pozyskano ze stron internetowych):
1. Zużyte opony – Eko-System, ul. Krakowska 6, Bolęcin, tel. 664 776 870.
2. Zużyte opony, folia odpadowa, sznurek – Ekoplast-Produkt Sp. z o.o., ul. Frysztacka 145, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 858 00 75.
3. Folia odpadowa – Sinoma Jakub Oettingen, ul. Brzeska 2, 31-998 Kraków, tel. 012 644 19 02,
4. Folia odpadowa – Eko Spektrum Wojciech Jarczak, ul. Wspólna 1, 45-837 Opole, tel. 606 967 774,
5. Zużyte opony, folia odpadowa – INTEREKO Sp. z o.o., ul. 10 Studenckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, 43-828 Opole, tel. 77 402 49 61,
6. Folia odpadowa, sznurek – Remondis Opole Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, Al. Przyjaźni 9, 45-537 Opole tel. 77 453 62 62,
7. Zużyte opony, folia odpadowa, sznurek – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Komart Sp. z o.o., ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów, tel. 32 235 11 83,
8. Zużyte opony – Zakład Wtórnego Obrotu Zużytym Ogumieniem Wojciech Mądrzycki, ul. Rogoźnicka 34, 58-150 Goczałków, tel. 74 855 95 85,
9. Folia odpadowa, sznurek – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOVITA Pietrzak Jolanta, ul. Sienkiewicza 27, 56-120 Brzeg Dolny, tel. 71 352 89 70,
10. Folia odpadowa, sznurek – FOTEKTOWORZYWA Kazimierz Fotek, Henrysin 3, 05-170 Zakroczym, tel. 22 853 413, 604 648 463, 606 115 119,
11. Folia odpadowa, sznurek – ZUH LoBo Grzegorz Paszkiewicz, ul. Targowa 7, 26-700 Zwoleń, tel. 696 441 199, 734 160 010,
12. Zużyte opony, folia odpadowa, sznurek – FOLTRANS Piotr Włodarczyk, ul. Kolejowa 36, 64-020 Czempiń, tel. 692 335 828,
13. Zużyte opony, folia odpadowa, sznurek – Jopek recykling Dawid Jopek, Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca, tel. 667 429 619, 724 569 561.

Ponadto zużyte opony rolnicze można przekazać do organizacji, która zajmuje się zbieraniem i utylizacją takich opon, do firm, które przerabiają je na granulat (np. GPR Guma i Recykilng Sp. z o.o., Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze, tel. (16) 640 15 96 lub Trans Południe Sp. z o.o., 39-200 Dębica, Pogodzie 8b, tel. (14) 681 89 89.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

2014 r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2014 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne:

 • Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Jaworznie, ul. Martyniaków 8 (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o. 43-600 Jaworzno, ul. Galmany 1).

2. Odpady zielone:

 • Kompostownia w Chrzanowie na ul. Powstańców Styczniowych 15  (BM Recykling sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Tkacka 30),
 • KOP-EKO Szczepan Trzupek, 32 -420 Gdów ul. Zalesiany 1,
 • Sanit-Trans sp. z o. o.  43-502 Czechowice – Dziedzice, ul. Prusa 33.

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o. o. 32-500 Balin ul. Głogowa 75.

2015 r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2015 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne

 • Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Jaworznie, ul. Martyniaków 8 (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o. 43-600 Jaworzno, ul. Galmany 1),
 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Brzeszczach 32-620 na ul. Granicznej 48 – sortownia (Agencja Komunalna Brzeszcze sp. z o. o. ZGO),
 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie 32-500, na ul. Głogowej 75 – sortownia (Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.).

2. Odpady zielone:

 • Kompostownia w Chrzanowie na ul. Powstańców Styczniowych 15  (BM Recykling sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Tkacka 30),
 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie 32-500, na ul. Głogowej 75 – kompostownia (Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.).

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie 32-500, na ul. Głogowej 75 – składowisko (Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.),
 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Brzeszczach 32-620 na ul. Granicznej 48 – składowisko  (Agencja Komunalna Brzeszcze sp. z o. o. ZGO).


2016 r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2016 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne:

 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie 32-500, na ul. Głogowej 75 – sortownia (Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.).
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36 w Oświęcimiu.

2. Odpady zielone:

 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie 32-500, na ul. Głogowej 75 – kompostownia (Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.).
 • Kompostownia w Chrzanowie na ul. Powstańców Styczniowych 15 (BM Recykling sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Tkacka 30).
 • Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zebranych i bioodpadów w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.
 • Kompostownia odpadów organicznych w Zalesianach gm. Gdów (KOP-EKO Szczepan Trzupek, 32 -420 Gdów ul. Zalesiany 1).

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o. o. 32-500 Balin ul. Głogowa 75.

2017 r.
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2017 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne:

 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75.

2. Odpady zielone:

 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.  Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów,
 • Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zebranych i bioodpadów, Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36,
 • Agencja Komunalna Sp. z o.o., ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze,
 • BM Recykling Sp. z o.o., ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów.

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.

2018 r.
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2018 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne:

 • Instalacja MBP, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75.

2. Odpady zielone:

 • Kompostownia Odpadów Zielonych ZGOK Sp. z o. o.  Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów,
 • SOK w Oświęcimiu Sp. z o. o. Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zbieranych i bioodpadów, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim,
 • Kompostownia odpadów organicznych ZGK Bolesław, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław,
 • Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów Agencja Komunalna Brzeszcze, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze,
 • Regionalna instalacja selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów BM RECYKLING Sp. z o. o. w Chrzanowie, ul. Powstańców Styczniowych 15, 32-500 Chrzanów.

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Pozostałości z sortowania odpadów selektywnie zebranych przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12 (wydzielonych z odpadów wielkogabarytowych 20 03 07) – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.
 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12 – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.
 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 05 99 – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.

2019 r.
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2019 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne:

 • Instalacja MBP, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75.

2. Odpady zielone:

 • Kompostownia Odpadów Zielonych ZGOK Sp. z o. o.  Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów,
 • Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zbieranych i bioodpadów Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu Sp. z o. o. , ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim.
 • Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów Agencja Komunalna Brzeszcze, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze.
 • Kompostowania BM Recykling Sp. z o. o. w Chrzanowie – instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, ul. Powstańców Styczniowych 15, 32-500 Chrzanów.

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Pozostałości z sortowania odpadów selektywnie zebranych przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12 (wydzielonych z odpadów wielkogabarytowych 20 03 07) – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.
 • Pozostałości z sortowania odpadów selektywnie zebranych przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12 (wydzielonych z odpadów o kodzie 15 01 02) – Komart sp. z o. o. ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12 – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.
 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 05 99 – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.

2020 r.
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2020 roku:
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
– Instalacja MBP ZGOK Sp. z o.o., 32-500 Chrzanów Balin, ul. Głogowa 75,
– Instalacja MBP PTS-ALBA Sp. z o.o., 41-500 Chorzów, ul. Bytkowska 15,
– Instalacja MBP ALBA MPGK Sp. z o.o. ZPOK Lipówka II, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2,
– MPGK Zakład MBP Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F,
– Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim,
– Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 41 – 100 Siemianowice Śląskie ul. Konopnickiej 11.
2. Bioodpady :
– Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., Zakład w Siemianowicach Śląskich, Ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie,
– Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., Zakład we Wrocławiu ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław,
– EkoPartner Recykling Sp. z o.o.59-300 Lubin, ul. Zielona 3,
– Sortownia odpadów Remondis Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu 41-203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 11,
– MPGK Sp. z o.o Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów1-800 Zabrze ul. Cmentarna 19 F,
– Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.32-500 Chrzanów Balin, ul. Głogowa 75,
– SOK w Oświęcimiu Sp. z o.o. Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zbieranych i bioodpadów, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim,
– KOMPOSTECH Sp. z o.o.33-300 Nowy Sącz, ul. Wiklinowa 4a,
– PZOM STRACH SP. Z O.O. SP.K.42-274 Konopiska ul. Przemysłowa 7,
– Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu 41-800 Zabrze ul. Cmentarna 19 F,
– EkoPartner Recykling Sp. z o.o.59-300 Lubin, ul. Zielona 3,
– Kompostowania odpadów zielonych selektywnie zbieranych i bioodpadów Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu Sp. z o.oul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim,
– Kompostowania BM Recykling Sp. z o.o. w Chrzanowie – Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, ul. Powstańców Styczniowych 15, 32-500 Chrzanów
3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:
• Pozostałości z sortowania odpadów selektywnie zebranych przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12:
– ZGOK SP. Z O.O. – SKŁADOWISKO, ul. Głogowa 75, 32-500 Balin
– KOMART SP. Z O.O., ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
– Składowisko PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. (Komart Sp. z o.o.), ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
– Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Jana Pawła II nr 10 Bytom,Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom
• Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12:
– ZGOK SP. Z O.O. – SKŁADOWISKO, ul. Głogowa 75, 32-500 Balin – Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Jana Pawła II nr 10 Bytom,Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom
– Składowisko Cofinco – Poland Sp. z. o. o, ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice
• Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 05 99:
– ZGOK SP. Z O.O. – SKŁADOWISKO, ul. Głogowa 75, 32-500 Balin,
– IT.O.Ś Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie,
– Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom,
– COFINCO POLAND SP. Z O.O. Składowisko odpadów, ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
– Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim,
– Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Sobuczyna,
– Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
• Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 05 03:
– ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, (lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy), Kod pocztowy: 47-126 Kielcza.

2021 r.
Miejsca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2021 roku:

Miejsca zagospodarowania bioodpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2021 roku:

Informacja o miejscach składowania pozostałości powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania innych odpadów z mechanicznej obróbki odpadów:

Informacja o miejscach składowania pozostałości powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, przekazanych do składowania innych odpadów z mechanicznej obróbki odpadów, kompostu nieodpowiadającego wymaganiom, innych niewymienionych odpadów:

2022 rok

Miejsca zagospodarowania w 2022 roku przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – plik do pobrania.

Miejsca zagospodarowania w 2022 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno bioodpadów komunalnych – plik do pobrania.

Informacja o miejscach składowania pozostałości powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych oraz innych odpadów z mechanicznej obróbki tych odpadów przekazanych do składowania – plik do pobrania.

Informacja o miejscach składowania pozostałości powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych oraz innych odpadów z mechanicznej obróbki tych odpadów (w tym między innymi kompostu nieodpowiadającego wymaganiom), przekazanych do składowania – plik do pobrania.

Osiągnięte poziomy odzysku

2014 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających do biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2014 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 % (dopuszczalny maksymalny poziom – 50 %).
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17 % (dopuszczalny minimalny poziom – 12 %).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 81,9 % (dopuszczalny minimalny poziom – 36 %).

Gmina Jaworzno osiągnęła wszystkie wymagane poziomy w roku 2014.

2015 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających do biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2015 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 % (dopuszczalny maksymalny poziom – 50 %).
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17,84 % (dopuszczalny minimalny poziom – 16 %).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 80,83 % (dopuszczalny minimalny poziom – 40 %).

Gmina Jaworzno osiągnęła wszystkie wymagane poziomy w roku 2015.

2016 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2016 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 % (dopuszczalny maksymalny poziom – 45 %).
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła i odpadów wielomateriałowych – 23,16 % (dopuszczalny minimalny poziom – 18 %).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 92,70  % (dopuszczalny minimalny poziom – 42  %).

Gmina Jaworzno osiągnęła wszystkie wymagane poziomy w roku 2016.

2017 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2017 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 8,78 % (dopuszczalny maksymalny poziom – 45 %).
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła i odpadów wielomateriałowych – 30,19 % (dopuszczalny minimalny poziom – 20 %).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 90,38  % (dopuszczalny minimalny poziom – 45  %).

Gmina Jaworzno osiągnęła wszystkie wymagane poziomy w roku 2017.

2018 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2018 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 15 % (dopuszczalny maksymalny poziom – 40 %).
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła i odpadów wielomateriałowych – 33 % (dopuszczalny minimalny poziom – 30 %).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 80  % (dopuszczalny minimalny poziom – 50  %).

Gmina Jaworzno osiągnęła wszystkie wymagane poziomy w roku 2018.

2019 r.
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających do biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2019 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania według sprawozdania rocznego wyniósł 16,2878% przy dopuszczalnej maksymalnej wartości 40%.
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych,szkła i opakowań wielomateriałowych według sprawozdania rocznego w roku 2019 wyniósł 34,718% przy wymaganej minimalnej wartości 40%.
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych według sprawozdania rocznego wyniósł 80,5107%, przy wymaganej minimalnej wartości 60%.

Gmina Jaworzno nie osiągnęła wszystkich wymaganych poziomów w roku 2019.

2019 r. – korekta osiągniętych poziomów

W związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego telefonicznej prośby o złożenie korekty sprawozdania Prezydenta Miasta Jaworzna z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy za rok 2019 i zaokrąglenie w przedmiotowej korekcie składanego sprawozdania osiągniętych poziomów do pełnych liczb, poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2019 roku wyniosły.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania według sprawozdania rocznego wyniósł 16,00% przy dopuszczalnej maksymalnej wartości 40%.

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych,szkła i opakowań wielomateriałowych według sprawozdania rocznego w roku 2019 wyniósł 35,00 % przy wymaganej minimalnej wartości 40%.

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych według sprawozdania rocznego wyniósł 81,00%, przy wymaganej minimalnej wartości 60%.

Gmina Jaworzno nie osiągnęła wszystkich wymaganych poziomów w roku 2019.

2020 r.
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających do biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2020 roku.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania według sprawozdania rocznego w roku 2020 wyniósł 8% przy dopuszczalnej maksymalnej wartości 35%.
 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła według sprawozdania rocznego w roku 2020 wyniósł wyniósł 35% przy wymaganej minimalnej wartości 50%.
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych według sprawozdania rocznego w roku 2020 wyniósł 97%, przy wymaganej minimalnej wartości 70%.

Gmina Jaworzno nie osiągnęła wszystkich wymaganych poziomów w roku 2020.

2021 r.
Osiągnięte w 2021 r. przez Gminę Jaworzno poziomy, jakie zgodnie z brzmieniem art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) winny osiągnąć lub zamieścić w składanym sprawozdaniu komunalnym za rok 2021.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Jaworzno za rok 2021 wyniósł 30,33%.

Gminy w roku 2021 nie zostały zobowiązane do osiągnięcia bądź policzenia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, gdyż został on zastąpiony poziomem przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięty przez Gminę Jaworzno za rok 2021 wyniósł 4,5%.

Poziom recyklingu, odzysku i przygotowania do ponownego użycia odpadów remontowo – budowlanych osiągnięty przez Gminę Jaworzno za rok 2021 wyniósł 96,01%.

Poziom składowania osiągnięty przez Gminę Jaworzno za rok 2021 wyniósł 29,90%.

Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcenia do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Jaworzno w roku 2021 wyniósł 0%.

Osiągnięte w 2021 r. poziomy, jakie zgodnie z brzmieniem art. 9g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) winny osiągnąć lub zamieścić w składanym sprawozdaniu komunalnym podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jaworzno na podstawie indywidualnych umów.

Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, jakie zostały wykazane przez podmioty odbierające odpady komunalne w sprawozdaniach komunalnych za rok 2021

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania jakie zostały wykazane przez podmioty odbierające odpady komunalne w sprawozdaniach komunalnych za rok 2021.

Poziom recyklingu, odzysku i przygotowania do ponownego użycia odpadów remontowo – budowlanych jaki został wykazany przez podmiot odbierający odpady komunalne w sprawozdaniu komunalnym za rok 2021.

2021 r. – korekta niektórych osiągniętych poziomów

W związku z otrzymaniem korekt oświadczeń instalacji w zakresie sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Jaworzno w roku 2021, korekcie uległo sprawozdanie Prezydenta Miasta Jaworzna z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz część sprawozdań komunalnych podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy.

W związku z powyższym zmianie uległy:

1. Osiągnięty przez Gminę za rok 2021 poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, który po przedmiotowej korekcie wyniósł 29,91%.

2. Osiągnięty przez firmę Remondis MPGO Sosnowiec Sp. z o.o. nr BDO 000024871 (nr rejestrowy w Gminie Jaworzno 56) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2021, który wyniósł – 8,08%.

2022 r.

Poziomy, jakie zgodnie z brzmieniem art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) Gmina Jaworzno winna osiągnąć oraz zgodnie z art. 9q w/w ustawy zamieścić w składanym sprawozdaniu komunalnym za rok 2022 – plik do pobrania.

W związku z otrzymaniem korekt oświadczeń instalacji w zakresie sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Jaworzno w roku 2022, korekcie uległo sprawozdanie Prezydenta Miasta Jaworzna z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy za rok 2022 oraz część sprawozdań komunalnych podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy. W związku z powyższym zmianie uległy poziomy, jakie zgodnie z brzmieniem art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) Gmina Jaworzno winna osiągnąć bądź zgodnie z art. 9q w/w ustawy zamieścić w przedmiotowym sprawozdaniu za rok 2022 – plik do pobrania.

Poziomy jakie podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Gminy, zgodnie z brzmieniem art. 9g pkt 1, pkt 2, pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), winny osiągnąć za rok 2022 i zamieścić na podstawie art. 9n ust. 4 w/w ustawy w składanych za rok 2022 sprawozdaniach komunalnym w związku z zawartymi w tym zakresie indywidualnymi umowami z właścicielami nieruchomości – plik do pobrania.

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Według Ministerstwa Środowiska każdy z nas produkuje około 320 kg śmieci rocznie. Co gorsze masa powstających odpadów z roku na rok rośnie. Co możemy zrobić, aby zmniejszyć ilość powstających odpadów.

Każdy z nas, mieszkańców, może w swoim domu podjąć działania sprzyjające ograniczaniu powstawania odpadów. Poniżej prezentujemy kilka prostych zasad, dzięki którym można znacznie ograniczyć ilość produkowanych przez nas śmieci.
Lista ta nie jest zamknięta. Pisząc na skrzynkę mailową, której adres umieszczony jest na dole strony, można wysłać do Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie swój pomysł na to co zrobić by śmieci było mniej.

W przyszłości Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie planuje także stworzyć listę instytucji i miejsc, gdzie można zostawić niepotrzebne rzeczy, które nie trzeba od razu wyrzucać na śmietnik. Jest wiele organizacji charytatywnych, które przyjmują ubrania, sprzęty lub meble. Są także strony internetowe, na których można ogłaszać, że mam do oddania za darmo jakiś przedmiot, który nie jest mi już potrzebny a komuś może się przydać. Zachęcamy wszystkie takie organizacje, aby również zgłaszały się do Działu Gospodarki Odpadami MZNK.

Wprowadzenie w życie tych prostych zasad pozwoli zmniejszyć ilość śmieci:

 • Idąc na zakupy zabieraj ze sobą torby wielokrotnego użytku, najlepiej wykonane z materiałów ekologicznych.
 • Jeżeli już weźmiesz ze sklepu torbę foliową, zanim ją wyrzucisz wykorzystaj ją w gospodarstwie domowym np. do pakowania i przechowywania, albo jako torbę na śmieci.
 • O ile to możliwe kupuj napoje w opakowaniach zwrotnych, albo w opakowaniach o dużych pojemnościach. Przygotowuj napoje w domu na bazie wody wodociągowej.
 • O ile to możliwe kupuj środki czystości w opakowaniach o większej pojemności lub w opakowaniach uzupełniających.
 • Nie marnuj żywności, planuj zakupy, nie kupuj nadmiernych ilości produktów, szczególnie o krótkim terminie przydatności do spożycia.
 • Ograniczaj użycie naczyń jednorazowych.
 • Kupuj produkty w opakowaniach nadających się do ponownego użycia, np. w pojemniczkach z tworzywa, które później można wykorzystać w gospodarstwie domowym do przechowywania żywności.
 • Nie kupuj pojemników plastikowych do przechowywania produktów, do tego celu wykorzystuj opakowania po produktach (słoiki, pojemniki z tworzyw, puszki). Jeżeli nie robisz przetworów, słoiki możesz przekazać znajomym, którzy je robią, a butelki amatorom domowych soków i nalewek.
 • Do pakowania drugiego śniadania wykorzystuj pojemniki wielokrotnego użytku lub woreczki, które mogą być używane wielokrotnie.
 • Naklej na skrzynce informację, że nie życzysz sobie ulotek.
 • Przeczytane czasopisma przekaż komuś, kto chętnie je przeczyta, umów się ze znajomymi lub sąsiadami na wymianę czasopism – ograniczysz ilość odpadów i zaoszczędzisz.
 • Jeżeli masz przydomowy ogródek kompostuj odpady we własnym zakresie. Jeżeli masz ogródek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych również wyposaż go w kompostownik. Kompostując nie tylko ograniczasz ilość wytwarzanych odpadów ale otrzymujesz wartościowy kompost. Na stronie internetowej MZNK znajdziesz poradnik jak kompostować.
 • Rzeczy używane, których już nie potrzebujesz np. meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania, książki, zabawki sprzęty sportowe i dla dzieci oddaj instytucjom, które przekażą je potrzebującym.
 • Zanim wyrzucisz odpady surowcowe przygotuj je tak aby nadawały się do recyklingu: ze szklanych opakowań usuń zakrętki, zaciski, gumowe uszczelki oraz resztki żywności, z odpadów papieru i tektury usuń elementy z tworzyw sztucznych i metali (np. spinacze, zszywki i okładki), rozdziel opakowania składające się z różnych tworzyw np. wytłoczki z tworzywa od tekturki, folię aluminiową zamykającą pojemnik z tworzywa po jogurtach lub serkach od pojemniczka.
 • Jeżeli jest to możliwe ogranicz ilość zużywanego papieru: wysyłaj korespondencję pocztą elektroniczną zamiast tradycyjnych listów, zrezygnuj z papierowych faktur i rachunków za media i usługi oraz z tradycyjnych wyciągów bankowych na rzecz dokumentów przekazywanych w wersji elektronicznej, jeżeli musisz coś wydrukować, to drukuj dwustronnie, tam gdzie to możliwe wykorzystuj papier wcześniej zapisany jednostronnie.
 • Jeżeli możesz wymień źródło ciepła na paliwo stałe na ogrzewanie sieciowe lub gazowe. W ten sposób wyeliminujesz zarówno odpady popiołu jak i ograniczysz emisję substancji szkodliwych do środowiska. Na wymianę ogrzewania możesz uzyskać dotację skontaktuj się z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać na adres odpady@archiwum.mznk.jaworzno.pl

Segregacja na 5

„Piątka za segregację” to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Środowiska, która ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Dotyczy ona Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów i jest skierowana zarówno do samorządów, jak i do właścicieli gospodarstw domowych. Kampanię wspiera również program edukacyjny dla dzieci.

Kampania Ministerstwa Środowiska nawiązuje do wprowadzonego w Polsce Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie z którym należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. W ramach prowadzonych działań edukujemy, że dzięki odpowiedniej segregacji, więcej odpadów może zostać poddanych recyklingowi.

Hasło kampanii odnosi się do symbolicznego przybicia piątki – przyjaznego gestu wykonywanego przez dwie osoby na powitanie. Gest ten może być także traktowany jako akceptacja jakiegoś działania, potwierdzenie słuszności, racji czy radości z sukcesu. Celem kampanii jest kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski oraz prośrodowiskowe zaangażowanie odbiorców przejawiające się w umiejętności właściwej segregacji odpadów. Kampania ma też pokazać, że segregacja odpadów przynosi realne korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne.

Motywem przewodnim kampanii „Piątka za segregację” jest 5 brand heroes: Wyszkłolony, Papa Pier, Plastika Metalica, El Bio i Zmieszko. Każdy z bohaterów Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów jest przypisany do innego rodzaju odpadów oraz kolorystyki pojemników wprowadzonej w jego ramach:

Wyszkłolony – zachęca do segregacji szkła,
Papa Pier – edukuje na temat segregacji papieru,
Plastika Metalika – tłumaczy, jak segregować tworzywa sztuczne i metale,
El Bio – nawiązuje do segregacji odpadów BIO,
Zmieszko – wskazuje, jakie odpady, powinny trafiać do pojemników z napisem „zmieszane”.

Materiały multimedialne: