Menu

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy wejściu do budynku siedziby MZNK (ul. Północna 9b).

Szczegółowych informacji o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i energetycznego udziela Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Tel. (32) 745 10 77, (32) 745 10 78.

DODATEK MIESZKANIOWY

Koszty utrzymania mieszkania i ceny produktów ciągle rosną. Gdzie szukać wsparcia, gdy nie starcza na podstawowe opłaty? Jeżeli mieszkańcy Jaworzna spełnią kilka warunków, to będą mogli starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on jedną z form pomocy gminy dla tych, którzy nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych. Zmiany dotyczą m.in. kryterium dochodowego i sposobu jego naliczania, wywiadu środowiskowego i tego, komu dodatek przysługuje. Wprowadzony został także nowy wzór wniosku i deklaracji o dochodach.

W grudniu ubiegłego roku sejm znowelizował niektóre ustawy wspierające rozwój mieszkalnictwa. Wśród nich znalazła się m.in. ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Nowe przepisy weszły w życie 1 lipca 2021 r. Najważniejsze zmiany podajemy poniżej. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie pod numerami telefonów (032) 745 10 77 lub (032) 745 10 78.

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021:

Nowe wzory wniosku i deklaracji
Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów. Zostały one wprowadzone uchwałą nr XXXII/417/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 maja 2021 r. Dokumenty można pobrać ze strony www.archiwum.mznk.jaworzno.pl/nieruchomosci zakładka Dokumenty do pobrania.
Wnioskodawcy, a także zarządcy budynków (którzy potwierdzają informacje zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) muszą pamiętać, aby dokonywać tych czynności na poprawnym, nowym wniosku. Istotną zmianą jest również właściwe ustalenie wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek. Teraz potwierdzane będą wydatki, które ponoszone są w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Jakie kryteria należy spełnić aby uzyskać dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy, przysługuje:
– najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia.

Od 9 lutego 2022 r. kryterium dochodowe wynosi 2 265,01 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 698,76 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 28,31 zł.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej.

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
dla 1 osoby – 35 m² ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m²
dla 2 osób – 40 m² maksymalna powierzchnia to 52 m²
dla 3 osób – 45 m² maksymalna powierzchnia to 58,50 m²
dla 4 osób – 55 m² maksymalna powierzchnia to 71,50 m²
dla 5 osób – 65 m² maksymalna powierzchnia to 84,50 m²
dla 6 osób – 70 m² maksymalna powierzchnia to 91 m²
jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m kw.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym – ma to zastosowanie również w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie.
Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom oraz nie wlicza się ich do gospodarstwa domowego jeżeli przebywają w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie tj.:
– domu pomocy społecznej;
– młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
– schronisku dla nieletnich;
– zakładzie poprawczym;
– zakładzie karnym;
– szkole, w tym w szkole wojskowej.

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami, a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Nowa definicja dochodu
Od 1 lipca obowiązywać będzie definicja dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111). Stąd miasto zobowiązane było wprowadzić nowy (przykładowy) druk zaświadczenia o dochodach.
W przypadku tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego, dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333).
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawia przepisów ustawy z dnia 22 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320), przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

 

DODATEK  ENERGETYCZNY
Od 1 stycznia 2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia – zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Warunki przyznania dodatku energetycznego
1. Złożenie wniosku spełniającego wymogi formalne, tj. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego + dołączenie do wniosku kopii umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
2. Stwierdzenie, że wnioskodawca jest odbiorcą wrażliwym w rozumieniu art. 3 pkt 13c) ustawy Prawo energetyczne. Musi to być zatem osoba, która spełnia łącznie wynikające z tego przepisu przesłanki: jest osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy, czyli jest adresatem decyzji o jego przyznaniu i jednocześnie ta sama osoba musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Jeżeli zatem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej jest inna osoba, niż ta której przyznano dodatek mieszkaniowy wówczas dodatek energetyczny nie przysługuje.
3. Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu  dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art.23 ust.2 pkt 18 lit. d., ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020  r. poz. 833 z późniejszymi zmianami.).
Wysokość limitu wynosi:
a) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
b) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
c) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej z 5 osób.
Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne.

Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 393) określa iż:wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc.

 

Wymagane druki do ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego można pobrać w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przy ul. Północnej 9b lub na stronie www.archiwum.mznk.jaworzno.pl w zakładce Nieruchomości. Informacje o dodatkach mieszkaniowych można uzyskać pod numerami telefonów (032) 745 10 77 lub (032) 745 10 78.

Programy pomocowe

Osoby, które mają kłopoty z terminowym regulowaniem należności czynszowych, nie są w Jaworznie pozostawione bez pomocy. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, we współpracy z Urzędem Miejskim oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, proponuje najemcom kilka różnych form pomocy. Każdy zadłużony lokator – jeśli tylko wyrazi chęć – jest w stanie wybrać najlepszą dla siebie formę pomocy. Trzeba pamiętać o tym, że nawet najlepiej skonstruowany program pomocy okaże się bezużyteczny, jeśli chęci uczestnictwa w nim nie wyrazi zadłużona osoba.

PROGRAM ODDŁUŻENIOWY

Najdłużej funkcjonującym programem pomocowym jest Program Pomocy Osobom Zagrożonym Eksmisją, zwany popularnie „programem oddłużeniowym”. Okazało się, że wprowadzone na terenie naszego miasta rozwiązania były na tyle innowacyjne, że przedstawiciele innych miast zaczęli dopytywać o szczegóły programu. Program oddłużeniowy skierowany jest do rodzin, które z uwagi na trudną sytuacją życiową mają zaległości czynszowe mogące w konsekwencji skutkować utratą mieszkania. Do programu mogą przystąpić osoby, które na dzień 30.062006 roku miały zaległości za okres co najmniej 6 miesięcy. mają Autorzy programu zaproponowali kilka form pomocy, jednakże już na wstępie założono, że nie będzie możliwości całkowitego umorzenia długu. Byłoby to społecznie niesprawiedliwe. Dlatego też najważniejszym elementem programu jest tzw. kontrakt socjalny z rodziną i jej deklaracja współpracy. Program to swoistego rodzaju „koło ratunkowe” dla osób, które są w naprawdę trudnej sytuacji, ale przede wszystkim chcą to zmienić i chcą podjąć współpracę.
Należy pamiętać, że uczestnictwo w programie jest  dobrowolne i można przystąpić do niego tylko jeden raz.
Rodziny, które zdecydują się na współpracę i wywiążą się z zawartej umowy mogą liczyć na trzy formy pomocy:

 • możliwość umorzenia 100 proc. odsetek i 50 proc. długu podstawowego, jeśli opłaty będą wnoszone regularnie przez 24 miesiące oraz uregulowane zostanie przynajmniej 10 proc. zaległości. Umorzenie nastąpi po upływie 24 miesięcy.
 • umorzenie 100 proc. odsetek i 20 proc. długu. Warunkiem jest przeniesienie się do lokalu o niższym standardzie w ramach zamiany z dotychczasowym kontrahentem oraz wnoszenie opłat za lokal o niższym standardzie przez okres 12 miesięcy.
 • umorzenie 100 proc. odsetek osobom, które przez 12 miesięcy regularnie będą opłacać czynsz bieżący. Umorzenie nastąpi po spłacie zadłużenia podstawowego. Dodatkowo podczas realizowania kontraktu socjalnego następuje odstąpienie lub zawieszenie egzekucji komorniczej z tytułu zaległości czynszowych.

PRACA ZA DŁUGI

Najnowszą propozycją pomocy osobom zadłużonym jest program pod hasłem „Praca za długi”. Osoby, których nie stać na opłacenie zaległości będą mogły je odpracować. Program jest dość mocno sprofilowany i skierowany do konkretnej grupy mieszkańców. Są nimi rodziny, których zadłużenie nie przekroczyło 5 tys. zł i które nie utraciły tytułu prawnego do lokalu.
Świadczenia wykonywane będą na podstawie aneksów do umów najmu, a ich wartość zostanie zaliczona na poczet zadłużenia. W aneksie zostanie wskazana kwota zadłużenia, rodzaj świadczenia rzeczowego oraz jego koszt i zasady na jakich będzie wykonywane. Po zakończeniu danego miesiąca najemca otrzyma potwierdzenie ilości faktycznie wykonanych usług, które będzie stanowić podstawę do dokonania rozliczenia. W przypadku przerwania bez uzasadnienia realizacji świadczeń rzeczowych, zostanie wyceniona ich faktyczna, zrealizowana wartość. Jednak w takim przypadku najemca traci możliwość ponownego skorzystania z programu.
Zainteresowani spłatą długu znajdą zatrudnienie przy pracach porządkowych na terenach administrowanych przez MZNK, takich jak: opróżnianie koszy na terenach zieleni urządzonej, zbieranie śmieci, odśnieżanie czy zamiatanie alejek na cmentarzach komunalnych. Stworzono także możliwość odpracowania długu przez pomocnicze prace administracyjne, np. kserowanie dokumentów. Bardziej wykwalifikowani dłużnicy mogą wykonywać drobne prace remontowe – malowanie ścian, stolarki okiennej czy ogrodzeń.

SZANSA NA ZMIANĘ STATUSU MIESZKANIA

Miasto pomaga także osobom, które zajmują lokale socjalne i regularnie płacą czynsz. Wszyscy, którzy terminowo wywiązują się ze swoich zobowiązań mają szansę na zmianę statusu mieszkania. Dzięki temu zamiast czasowego prawa najmu otrzymają tytuł prawny do lokalu na czas nieoznaczony. Radni zdecydowali o wprowadzeniu kilku zmian do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Pierwszą z nich jest możliwość przekwalifikowania lokalu socjalnego na komunalny w sytuacji, gdy najemcy utracili tytuł prawny z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Nowe zapisy uchwały umożliwiają mieszkańcom także – pomimo utraty tytułu prawnego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego – staranie się o zamianę lokalu socjalnego na komunalny. W obu sytuacjach będzie się to odbywać w oparciu o wnioski najemców. O przekwalifikowanie lub zamianę mieszkania mogą starać się jednak tylko osoby, które przestrzegają regulamin porządku domowego i w ciągu co najmniej 18 miesięcy na bieżąco regulowały opłaty czynszowe. Zmiana przepisów ma na celu aktywizację osób i rodzin zamieszkujących w lokalach socjalnych.
Dzięki nowym zapisom uregulowano również sposób przydzielania mieszkań komunalnych. Teraz osoby, które po raz pierwszy odmówią podpisania umowy najmu oferowanego im przez gminę mieszkania będą przesuwane na koniec listy oczekujących na przydział. Kolejna odmowa będzie skutkować skreśleniem z tej listy, gdyż tym samym osoby te nie potwierdzają swojej trudnej sytuacji mieszkaniowej, a blokują możliwość przydziału lokali naprawdę potrzebującym.
Nowa uchwała rozwiązuje także problem możliwości skierowania do zawarcia umowy najmu rodzin, które przystąpiły do programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją, a w jego trakcie nastąpił zgon głównego najemcy. Teraz rodzina, głównie dzieci mieszkające w tym lokalu, będą miały szansę na uzyskanie tytułu prawnego do mieszkania, z zastrzeżeniem, że spełnią warunki programu i spłacą zadłużenie.

DODATEK MIESZKANIOWY

Stosowaną od lat formą pomocy dla osób, które nie są w stanie same pokryć kosztów utrzymania lokalu, jest przyznawanie specjalnych dodatków mieszkaniowych. Zgodnie z przepisami dodatek  przysługuje:

 • najemcom  oraz podnajemcom  lokali  mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których mają spółdzielcze prawo,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących  ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Po drugie, dodatek mieszkaniowy przysługuje w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż: 30% albo 50%, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wydatkami stanowiącymi podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego są:

 • czynsz,
 • opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego (opłaty za energię cieplną, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych).

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych (Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych, pok. 309) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z dokumentem potwierdzającym wysokość wszystkich dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Wzór wniosku do pobrania na www.bip.archiwum.mznk.jaworzno.pl oraz w MZNK w Jaworznie przy ul. Północnej 9b (III piętro, pok. 309). Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku oraz akt własności.
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem okresowym, przyznaje się go w drodze decyzji na okres 6 miesięcy. Po tym okresie, jeżeli osoba nadal spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku, może ponownie ubiegać się o jego przyznanie.

Szczegółowych informacji o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku udziela Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych MZNK w Jaworznie, ul. Północna 9b (pok. 309) – tel. (032) 745 10 77, (032) 745 10 78.

Mieszkanie za remont

 • 1
 • 2

Lokale użytkowe i garaże – zasady wynajmu

Przydziały mieszkań – zasady

Od maja 2017 r. jednostką odpowiedzialną za przydział mieszkań wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego jest Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Gdzie należy się udać i co należy zrobić w celu złożenia wniosku o przydział mieszkania komunalnego.

Kryteria przydziału mieszkań komunalnych
O najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają kilka warunków:

 • są pełnoletnie,
 • nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, nie są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego,
 • zamieszkują w lokalach, w których na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie wieloosobowym, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, samodzielnie zajmującego lokal lub odrębny pokój – mniej niż 10 m², z zastrzeżeniem, że jeżeli osoby te są osobami niepełnosprawnymi lub zamieszkują w lokalu razem z osobami niepełnosprawnymi, w normatywnej powierzchni pokoi nie uwzględnia się 10 m² na jedną osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju,
 • zamieszkują na terenie Jaworzna z zamiarem stałego pobytu,
 • których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania nie przekracza 210% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 115% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Co należy zrobić
Osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobu gminy powinny złożyć wniosek w Dziale Przydziałów Mieszkań lub Sekretariacie MZNK. Wniosek powinien być potwierdzony przez administratora budynku, w którym aktualnie zamieszkuje osoba ubiegająca się o przydział mieszkania oraz przez Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego (ul. Grunwaldzka 33, pokój nr 26).
Do wniosku należy załączyć m.in.:
– zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – w przypadku osób posiadających zatrudnienie,
– oświadczenie o braku stałego zatrudnienia – w przypadku osób nieposiadających stałego zatrudnienia oraz niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania w rejestrze bezrobotnych – w przypadku osób figurujących w takim rejestrze,
– decyzję o świadczeniach pobieranych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – w przypadku osób korzystających z pomocy MOPS,
– decyzję o rencie lub emeryturze,
– ewentualne dokumenty do wglądu – wyrok o rozwodzie, alimentach lub separacji.

Wnioski oraz niezbędne dokumenty można pobrać w zakładce Nieruchomości – Dokumenty do pobrania.

Co dalej
Po złożeniu wszystkich dokumentów MZNK rozpatrzy wniosek. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wynosi do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Pytania i wnioski
Na wszelkie pytania odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: 032 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00.

Cmentarze komunalne – Wilkoszyn i Szczakowa

W budynku administracji cmentarzami na Wilkoszynie wydzielono pokój do obsługi, w którym można osobiście załatwić np. sprawy związane z pogrzebem lub odnową opłaty cmentarnej za grób. Z pracownikami Działu Gospodarki Cmentarzami można kontaktować się również telefonicznie lub elektronicznie.

Dział Gospodarki Cmentarzami

Kontakt: budynek administracyjny na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn, telefon: (32) 745 10 57.

E-mail: cmentarze@archiwum.mznk.jaworzno.pl

Biuro czynne od poniedziałku do środy w godz. 7:00 – 15:00, czwartek w godzinach 7:00 – 16:00, w piątek w godzinach 7:00 – 14:00.

 

Pracownicy:

Paulina Pączkowska
Kierownik
e-mail: paulina.paczkowska@archiwum.mznk.jaworzno.pl

Beata Śpiewak
Inspektor
e-mail: beata.spiewak@archiwum.mznk.jaworzno.pl

Jarosław Porwit
Inspektor
e-mail: jaroslaw.porwit@archiwum.mznk.jaworzno.pl

Joanna Cebula
Podinspektor
e-mail: joanna.cebula@archiwum.mznk.jaworzno.pl

Aleksandra Adamiec
Pomoc Administracyjna – Biurowa
e-mail: aleksandra.adamiec@archiwum.mznk.jaworzno.pl

 

Tryb załatwiania spraw związanych z pogrzebem:

Urząd Stanu Cywilnego (ul. Grunwaldzka 33) – zarejestrowanie karty zgonu.

Dział Gospodarki Cmentarzami (Wilkoszyn)– niezwłoczne doręczenie karty zgonu i ustalenie terminu pogrzebu oraz wskazanie miejsca do pochówku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (http://www.zus.pl/) – załatwienie spraw związanych z zasiłkiem pogrzebowym.

Parafia lub Mistrz Ceremonii – ustalenie terminu ceremonii pogrzebowej.

Należność za usługi cmentarne należy regulować przelewem na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w Podstawie Prawnej:

 

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie nr XXX/431/2017 z dnia 27.06.2017 r. cmentarze komunalne

 

Procedura ekshumacji zwłok:

Ekshumacji można dokonać w terminie: od 16 października do 15 kwietnia /okres zimowy/

1. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie ekshumacji od administratora cmentarza.
2. Decyzja Sanepidu na przeprowadzenie ekshumacji.
3. Ustalenie terminu z Działem Gospodarki Cmentarzami i Sanepidem.

Przypominamy o odnowie opłaty cmentarnej za groby ziemne po 20 latach od chwili pochowania oraz przedłużenie prawa do grobu. Groby nieopłacone, nieoznakowane /brak tabliczki z nazwiskiem osoby pochowanej/ – mogą zostać zlikwidowane.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 1947).

DO POBRANIA – Zobowiązanie do zapłaty opłaty prolongacyjnej za grób ziemny

Dokumenty do pobrania